Świadczenie DOBRY START w wysokości 300 złotych przyznawane jest jednorazowo i przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia:
•    przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
•    przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia- w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Aby otrzymać wsparcie mieszkańcy gminy Wiśniew składają wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniewie.
Wnioskodawcą może być rodzić, opiekun prawny, opiekun faktyczny dziecka lub osoba ucząca się. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Wnioski na świadczenie Dobry Start będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a  od  1 sierpnia w formie tradycyjnej (papierowej).
Druki wniosków papierowych dostępne będą od 1 lipca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniewie.
Zgodnie z rozporządzeniem wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od dnia 1 lipca do 30 listopada danego roku.
Wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Więcej