INFORMACJA DOT.  DODATKU GAZOWEGO W 2024 ROKU

Na podstawie ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Przewiduje ona wydłużenie okresu przysługiwania tzw. dodatku gazowego. Chodzi tutaj o refundację VAT dla rodzin, które wykorzystują gaz do ogrzewania, a zwrot pieniędzy odbywa się na podstawie regulacji zawartych w ustawie z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022, poz. 2687 ze zm.). To właśnie jej przepisy zmienia wspomniana ustawa z 7 grudnia br.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 18 ustawy z 15 grudnia 2022 r. refundacja VAT należy się za gaz dostarczony w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Jego nowelizacja zakłada zaś, że pomoc finansowa będzie obejmować też okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r., a więc dodatkowe pół roku. Jednocześnie wydłużeniu ulegnie ostateczny termin, do którego będzie można składać wnioski o zwrot pieniędzy. Nie będzie on bowiem mijał 29 lutego, ale 30 września 2024 roku.

Warunkiem do uzyskania refundacji jest:
-złożenie wniosku o refundację podatku VAT wraz z załącznikami,
-spełnienie kryterium dochodowego,
• 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
• 1500 zł/ os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.


Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:
- od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.,

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przyznanie świadczenia - refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego do odbiorcy paliw gazowych
  2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  • ​oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  1. ​w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
  2. faktura dokumentująca dostarczenie paliwa gazowego do wnioskodawcy w okresie wskazanym we wniosku,
  3. dowód uiszczenia zapłaty za fakturę określoną w pkt 4.

 

Należy posiadać wpis źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB): korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Głównym źródłem ogrzewania musi być gaz ziemny.


Wniosek o refundację podatku VAT w formie tradycyjnej można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka (8.00- 16.00) .

 

WNIOSEK