W dniu 11 lutego 2016 roku uchwalona została Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Realizacją świadczenia wychowawczego dla rodzin zamieszkałych na terenie gminy Wiśniew zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia można uzyskać  pod adresem:

www.mrpips.gov.pl .

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE 500+?

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacji, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu  jest pod opieką naprzemienną rodziców, świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

Co zmieniło  się w 500+ od 1 lipca 2019 r.?

2019 rok przyniósł duże zmiany w zasadach przyznawania świadczenia wychowawczego.  Oto najważniejsze z nich:

  • Kluczowa zmiana to zniesienie kryterium dochodowego. Do tej pory świadczenie przysługiwało na pierwsze lub jedyne dziecko, tylko jeśli rodzina miała niskie dochody. Warunkiem przyznania 500+ było spełnienie kryterium dochodowego, które wynosiło 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.
  • Dużym ułatwieniem dla samotnych rodziców jest rezygnacja z obowiązku udokumentowania, że drugi z rodziców zobowiązany jest do płacenia alimentów na rzecz dziecka.
  • Nowością jest również wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
  • Zmieniony został okres świadczeniowy, na jaki przyznawane jest 500+. Od 2021 roku wnioski będzie można składać już od lutego, a świadczenie będzie przyznawane na okres od czerwca do maja następnego roku. Aby ostatecznie taka zmiana mogła nastąpić, należało wydłużyć okres przyznania 500+. Świadczenie będzie zatem przyznane od października 2019 r. do maja 2021 r., a w przypadku dzieci, które dotychczas nie były beneficjentami tego świadczenia – od lipca 2019 r. do maja 2021 r.
  • Do ustawy przeniesiono rozwiązanie wprowadzone z pozytywnym skutkiem przy realizacji Programu „Dobry Start”, czyli rezygnację z wydawania decyzji administracyjnej na rzecz przesyłania informacji o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, informację o przyznaniu świadczenia będzie mógł odebrać osobiście w instytucji przyznającej świadczenie.

 

W JAKIEJ WYSOKOŚCI WYPŁACANE JEST ŚWIADCZENIE 500+?

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 500 zł netto na dziecko. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymują 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

UWAGA!

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI?

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa się raz w roku. Można to zrobić przez internet, tj. za pośrednictwem: Platformy Usługowo – Informacyjnej „[email protected]”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS, lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniewie. We wniosku trzeba podać co do zasady dane rodzica wnioskującego o świadczenie oraz dane dzieci, na które rodzic wnioskuje o świadczenie.  Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na wskazane we wniosku konto.

KIEDY I GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE 500+?

Wnioski on-line już od 1 lipca

Podobnie jak w poprzednich latach, mieszkanki i mieszkańcy gminy Wiśniew  mają możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej, za pośrednictwem:

 

Więcej