Oto KILKA NIEZAWODNYCH RAD, które pomogą Tobie i Twoim bliskim, przetrwać te trudne chwile i zachować optymizm... SERDECZNIE ZACHĘCAM CIĘ, do uważnego przeczytania i wprowadzenia przynajmniej niektórych z tych wskazówek w życie...

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Wiśniew Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie prosi aby osoby samotne oraz osoby niemogące liczyć na pomoc członków rodziny, sąsiadów, znajomych wymagające wsparcia w związku z pandemią koronawirusa nawiązały kontakt telefoniczny pod nr tel. 25 641 73 13 wew. 120 lub 733 759 538 z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie w godzinach od 7.30 do 19.00.
         Istnieje również możliwości uzyskania wsparcia w postaci indywidualnych konsultacji psychologicznych. W celu umówienia wizyty również prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

Po rozeznaniu konkretnych potrzeb będzie udzielana pomoc adekwatna do indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny. .

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
  2. Rodzinę wspierającą ustanawia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie na mocy upoważnienia Wójta po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
    1. opiece i wychowaniu dziecka;
    2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
    3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
  4. Z rodziną wspierającą Kierownik zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew. Po uzyskaniu pozytywnej (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, Tel 25 641 73 13 wew. 120.

Od 3 stycznia 2020 r. Gmina Wiśniew w partnerstwie z Gminami: Kotuń, Skórzec i Siedlce realizuje projekt pt. „CZAS SENIORA” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Realizatorami projektu są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.
Cel główny projektu:
Zwiększenie aktywności i uczestnictwa 234 osób (185K i 49 M) niesamodzielnych tj. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniew – 22 osoby (20 K, 2 M), Gminy Kotuń – 75 osób (57 K, 18 M), Gminy Skórzec – 75 osób (55 K, 20 M), Gminy Siedlce - 62 osoby (53 K, 9 M).
W każdej z gmin zostaną utworzone Lokalne Kluby Seniora. W ramach prowadzonych Klubów planuję się realizację usług opiekuńczych w Lokalnych Klubach seniora w tym:
- Edukację prozdrowotną – wykłady z indywidualnymi konsultacjami Uczestników Projektu ze specjalistami: lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, fizjoterapeuta;
- Edukację prozdrowotną – warsztaty pn. Pierwsza pomoc przedmedyczna;
- Edukację prozdrowotną – warsztaty kulinarne pn. Zdrowy senior – dieta i zasady zdrowego odżywiania się;
- Edukację prozdrowotną – terapia tańcem i ruchem czyli gimnastyka rehabilitacyjna;
- Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych e-Senior. Zajęcia obejmują podstawy obsługi komputera w zakresie umiejętności komunikacji ze światem zewnętrznym, w tym wyszukiwarki: rozkładów jazdy autobusów i pociągów, e-płatności, godziny otwarcia przychodni i apteki, rezerwacja wizyty u lekarza, e-prasa, e-zakupy, komunikacja za pomocą skype/a, komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi za pomocą internetu, obsługi telefonu, tabletu.
- Działalność kulturalna : jednodniowe wyjazdy do kina, teatru, koncerty, muzeum, imprezy kulturalne.
- Zajęcia sportowe; nordic walking, aqaaerobic basen, kręgle, bilard.
- Zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów oraz wykorzystanie czasu wolnego: rękodzieło, szydełkowanie, hafciarstwo, kulinaria, warsztaty taneczne, muzyczne.
- Zajęcia zwiększające aktywność i uczestnictwo seniorów w życiu społecznym – trening pamięci.
- Spotkania i prezentacje międzygminne.
- Wyjazdy integracyjno-aktywnościowe.
- Obchody Narodowego Dnia Seniora. 
- Utworzenie grup samopomocowych.
Ponadto na terenie Gminy Kotuń zostanie utworzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Zostanie zakupiony sprzęt m.in. wózki inwalidzkie, chodziki rehabilitacyjne, podnośniki wannowe, siedziska wannowe obrotowe z oparciem, ławeczki wannowe, kule, taborety pod prysznic ,maty antypoślizgowe do wanny lub pod prysznic, uchwyty do łazienki, laski dla osób niewidomych, naklejki brajlowskie na klawiaturę, szyny podjazdowe, szyny teleskopowe, łóżka rehabilitacyjne proste, łóżka ze sterownikiem elektrycznym, materace przeciwodleżynowe, krzesła sedesy na kółkach
Wartość projektu – 4.680 508,69 zł.
Okres realizacji projektu 24 miesiące. .

PLAKAT

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej rozwija dotychczasowy system nieodpłatnej pomocy prawnej. Obywatel, dzięki zmianom wprowadzonym z inicjatywy Prezydenta RP, będzie mógł skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej pomocy obywatelskiej i — w pełnym zakresie za rok — z nieodpłatnej mediacji. Punkty nieodpłatnej pomocy znajdą się we wszystkich powiatach w Polsce.
W pierwszej kolejności warto zauważyć, że ustawa oparta jest na zupełnie nowym założeniu, zmieniającym relacje pomiędzy urzędami i obywatelami. Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ustawy). Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Państwo zaczyna ufać swoim obywatelom. Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma.
Ta zmiana spowoduje także to, że system pomocy prawnej i obywatelskiej będzie działał znacznie efektywniej.
Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3 ustawy) polega na: 1) poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub 2) wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub 3) sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 3a ustawy) polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży (art. 8 ustawy).
Bardzo ważnym aspektem nowej ustawy jest nałożenie na starostę obowiązku sporządzania i aktualizowania listy instytucji, które świadczą nieodpłatne poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne (art. 8a ustawy).
Listę wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości skorzystania z poradnictwa starosta udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższe informacje udostępnia się w szczególności: 1) na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego i urzędów gmin na obszarze tego powiatu; 2) co najmniej raz w roku w lokalnych środkach masowego przekazu; 3) w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu, np. na słupach ogłoszeniowych.
Prezydentowi RP, który doprowadził do uchwalenia zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, zależało na tym, aby usługi świadczone w ramach poradnictwa były możliwie najlepiej dostosowane do potrzeb poszczególnych gmin (art. 9 ustawy). Z tego powodu ustawa daje możliwość zawierania porozumień pomiędzy powiatami i gminami, w których określone mogą być szczegółowe zasady oraz zakres pomocy świadczonej na terenie danej gminy. Kancelaria Prezydenta RP z uwagą zapozna się z Państwa doświadczeniami i sugestiami dotyczącymi systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego. PREZYDENT.PL .

PREZENTACJA DO POBRANIA

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.
Podprogram 2018 rozpoczął się w sierpniu 2018 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca czerwca 2019 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

 

Informujemy, że dla w ramach realizacji projektu pn. „Dobra pora na aktywnego seniora” została uruchomiona wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego dla mieszkańców gmin - Wiśniew, Zbuczyn, Kotuń, Siedlce oraz Skórzec. Siedziba wypożyczalni znajduje w Zbuczynie, ul. Terespolska 47, 08-106 Zbuczyn. Wszelkich informacji na temat możliwości wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego udzielają pracownicy socjalni GOPS w Wiśniewie pod nr telefonu 25 6417313 wew.120

Wykaz sprzętu do wypożyczenia

 

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497) od dnia 1 listopada 2018 r.:
1) Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi:
a) 674,00 zł na osobę w rodzinie lub,
b) 764,00 zł na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.
2) Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi:
a) 764,00 zł na osobę w rodzinie.
3) Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) wynosi:
a) 1922,00 zł na osobę w rodzinie.

Z dniem 1 października 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2018 r., poz. 1358).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia kryterium dochodowe dla:
- osoby samotnie gospodarującej wynosi – 701 zł,
- osoby w rodzinie – 528 zł.

Zmianie ulegają też kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: 
- maksymalna kwota zasiłku stałego została określona w wysokości – 645 zł,
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 308 zł.