ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARY

działa na mocy znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która  z dniem 1 sierpnia 2010 roku wprowadziła obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych.

W Gminie Wiśniew Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Uchwały Nr VII/32/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i  sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zarządzeniem Nr 78/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku  Wójt  Gminy Wiśniew powołał członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wiśniew do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w  Gminie Wiśniew:

 1. Anetta Roszkowska – Przewodniczący (GOPS w Wiśniewie),
 2. Tomasz Cześnik – Wiceprzewodniczący (Komenda Miejska Policji w Siedlcach),
 3. Agata Jarocka – Sekretarz (GOPS w Wiśniewie),
 4. Henryk Krupa – Członek (GKRPA w Wiśniewie),
 5. Marzena Nowicka – Członek (ZO w Wiśniewie),
 6. Beata Wiszniewska – Członek (SP w Radomyśli),
 7. Katarzyna Wielgórska – Członek (SP w Śmiarach),
 8. Damian Więckowski – Członek (SPZOZ w Siedlcach),
 9. Maciej Mączyński – Członek (Sąd Rejonowy w Siedlcach),
 10. Agnieszka Leszczyńska – Członek (Sąd Rejonowy w Siedlcach).
 11. Andrzej Jóźwiak - Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych EDO

CELE I ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO (GRUPY ROBOCZEJ)

Zespół Interdyscyplinarny utworzony został przyjmując za cel zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów (instytucji) oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,     w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 Do zadań  grup roboczych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przepadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.


Akt prawny regulujący funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Wiśniew.

 Uchwała Nr VII/32/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu i  sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zarządzenie Nr 78/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wiśniew do realizacji zadań związanych  z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.