PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE  to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej.
 
Na jakiej podstawie odbywa się wykonywanie prac społecznie użytecznych?
 
Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą, a gminą na rzecz, której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

Termin składania rocznego planu potrzeb.
 
Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, zwany dalej „planem” i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

Kto może być organizatorem prac społecznie użytecznych?
 
• jednostki organizacyjne pomocy społecznej, tj. ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo wychowawcze, ośrodki wsparcia , ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej lub inne jednostki utworzone przez gminę na podstawie art. 111 ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji zadań pomocy społecznej,
 
• organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, 
 
• instytucje działające na rzecz społeczności lokalnej nie działające w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej tj. urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminę nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli są one jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi np. szkoły, domy kultury, biblioteki, żłobki i przedszkola.
 
Kto, gdzie i w jakim terminie może wykonywać prace społecznie użyteczne?
 
Prace społecznie użyteczne może wykonywać osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej, na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.
 
Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być również kierowane osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowanie PUP na podstawie art. 50 ust.2.
 
Osoba bezrobotna wykonująca prace społecznie użyteczne:
 
1. zachowuje status osoby bezrobotnej, a tym samym ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego,
2. ma prawo do ubezpieczenia wypadkowego zgodnie z art.2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 października 2002 o  zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
3. prace społecznie użyteczne wykonuje w wymiarze do 10 godzin tygodniowo,
4. prace społecznie użyteczne wykonuje na terenie gminy , w której zamieszkuje lub przebywa,
5. otrzymuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,50 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (świadczenie podlega waloryzacji) - od świadczenia pieniężnego nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe ani zdrowotne,
6. nie otrzymuje świadczenia za czas niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy,
7. nie odprowadza podatku dochodowego od osób fizycznych od środków otrzymanych za wykonywanie prac społecznie użytecznych (zaniechanie podatku ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 01.11.2005r.)

Wysokość świadczenia
 
Osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 10,90 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Terminy wypłacania świadczeń
 
Przysługujące świadczenia wypłacane są przez gminę lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, w okresach miesięcznych z dołu.

Do jakiej wysokości przewidziana jest refundacja?
 
Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującemu bezrobotnemu oraz osobie, o której mowa w § 73a ust. 1a ustawy*

Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 735)