Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ - opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej:
– 1823,60 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
– 1410,00 zł netto w przypadku osoby w rodzinie;
oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy tj.:
1)    ubóstwo;
2)    sieroctwo;
3)    bezdomność;
4)    bezrobocie;
5)    niepełnosprawność;
6)    długotrwała lub ciężka choroba;
7)    przemoc domowa;
8)    potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
9)    potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność;
10)    bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11)    trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12)    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13)    alkoholizm lub narkomania;
14)    zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
15)    klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Zakwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

W ramach Programu będą realizowane następujące operacje:

  • Zakup żywności dostarczanej do magazynów organizacji partnerskich w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących,
  • Wsparcie organizacji partnerskich w realizacji dystrybucji żywności, w tym w obszarze transportu, magazynowania i administracji,
  • Realizacji działań towarzyszących dla odbiorców pomocy żywnościowej, mających na celu ich włączenie społeczne, Wsparcie organizacji partnerskich w pozyskiwaniu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn celem jej przekazania do odbiorców Programu

Konkurs na wybór organizacji partnerskich uczestniczących w Programie ruszy w 2023 roku.

Zakładany termin dystrybucji poszczególnych artykułów spożywczych jest zgodny z terminem rozpoczęcia dostaw nie wcześniej niż od lutego 2024 r. do października 2024r.

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:  https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl, gdzie zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat FEPŻ.