Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie informuje, że do lipca br. rozpoczęła działalności grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.
Grupa wsparcia dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie to regularne spotkania tych osób. Celem tych spotkań jest zwalczenie bezradności wobec przemocy, wymiana informacji i doświadczeń oraz uzyskanie wsparcia emocjonalnego. Uczestnicy grupy wsparcia dzielą się swoimi doświadczeniami, uczuciami, przeżyciami, wątpliwościami, bez obawy przed krytyczną oceną lub radami. Jeżeli uczestnicy grupy nie są gotowi by mówić o sobie, słuchają innych i czerpią z ich doświadczeń.
Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i nieodpłatne. Można dołączyć do grupy w każdym momencie.
Spotkania odbywać się będą cyklicznie, dwa razy w miesiącu po 3 godziny w siedzibie Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Wiśniewie ul. Siedlecka 20.
Grupami wsparcia kierować będzie specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pan Andrzej Jóźwiak.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie
ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
tel. 25 641-73-13, 641-33-23

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Od 1 stycznia 2018 r. Gmina Wiśniew realizuje projekt pt. „Dobra pora na aktywnego seniora” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez gminy: Zbuczyn (Lider), Siedlce, Skórzec, Wiśniew i Kotuń. Realizatorami projektu są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Cel główny projektu: Zwiększenie dostępu do usług społecznych osobom starszym w wieku poprodukcyjnym zamieszkującym na terenie jednej z 5 Gmin powiatu siedleckiego (Zbuczyn, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Kotuń) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w zajęciach Klubu Seniora.

W każdej z gmin zostanie utworzony Lokalny Klub Seniora. W ramach prowadzonych Klubów planuję się realizację:
• Programu prozdrowotnego obejmującego wykłady/spotkania ze specjalistami, tj. dietetykiem, trenerem żywienia, lekarzami, rehabilitantami w zależności od potrzeb seniorów, zajęcia z artterapii, zajęcia z terapii tańcem i ruchem, zajęcia z muzyki. Realizacja programu ma na celu nabycia świadomości wśród uczestników projektu w zakresie podstawowych kategorii zachowań prozdrowotnych związanych ze zdrowiem fizycznym, psychospołecznym, prewencją zdrowotną i unikaniem zachowań ryzykownych, szkodliwych, pobudzenie seniorów do działania, zmniejszenie niepokoju, nawiązywanie komunikacji i kontaktów społecznych przy równoczesnej poprawie koordynacji ruchowej.
• Programu edukacyjnego obejmującego zajęcia edukacyjne „E-Senior”, zajęcia dotyczące bezpieczeństwa seniorów. Zakres spotkań/zajęć ma na celu przekazanie informacji na temat zagrożeń i niebezpieczeństw dotykających osoby starsze w życiu codziennym i społecznym, tj. metody i oszustwa stosowane wśród osób starszych, bezpieczeństwo na drodze i w domu. Zostaną wprowadzone elementy zwiększające poczucie bezpieczeństwa osób starszych ”Koperta życia” – czyli dostęp do informacji o seniorze w razie zagrożenia jego zdrowia lub życia.
• Programu aktywności społecznej obejmującego zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania, tj. fotografia, brydż, rękodzieło, hafciarstwo, kulinaria i inne wg. zainteresowań seniorów. Planuje się także wyjazdy integracyjno – aktywnościowe oraz prezentacje międzygminne - uczestnicy każdego Klubu Seniora zorganizują i zaprezentują na wystawach efekty swojej aktywności podczas zajęć.

Ponadto na terenie Gminy Zbuczyn zostanie utworzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Zostanie zakupiony sprzęt m.in. wózki inwalidzkie, koncentrator tlenu, kule, łóżka rehabilitacyjne, podnośniki, stojaki na kroplówkę, materace przeciwodleżynowe, krzesła sedes, ssaki, zestawy łóżkowe do mycia głowy, krzesła pod prysznic. Wartość projektu – 1 359 531,60 zł. Okres realizacji projektu 24 miesiące.
Regulamin rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie o niesamodzilności
Oświadczenie danych osobowych
Oświadczenie o tożsamości wsparcia
Ośwadczenie o wizeruku
Zaświadczenie

Gmina Wiśniew/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisniewie od 1 marca 2017 r. realizuje Projekt pn. „Aktywność i współprca popłaca” w ramach RPO WM osi priorytetoej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych przez 48 kobiet i 32 mężczyzn klientów partnerskich GOPS z obszaru powiatu siedleckiego zwiększających szanse na zatrudnienie i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym do 31.10.2018 r.

CEL SZCZEGÓLOWY: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa
Projekt skierowany jest do osób: - korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej - bezrobotnych, - niepełnosprawnych, - nieaktywnych zawodowo

Działania przewidziane w projekcie:

- Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych
- Indywidualny trening pracy wsparty coachingiem
- Realizacja Program Aktywizacja i Integracja dla Uczestnika Projektu
- Kursy i szkolenia
- Staże
- Wizyty studyjne, pełniące rolę wyjazdu integracyjnego i edukacyjnego dla Uczestników Projektu Projekt przewiduje zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobami zależnymi dla uczestników projektu na: staż, kursy, szkolenia oraz udział w Programie Aktywizacja i Integracja Okres realizacji projektu: 01.03.2017 -31.10.2018 WARTOŚĆ PROJEKTU: 927 150,00 PLN WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 741 720,00 PLN

PLANOWANE EFEKTY:
Projekt jako dodatkowe działanie GOPS wzbogaci ofertę pomocy dla osób objętych wsparciem Ośrodka. Nawiązanie wielosektorowego partnerstwa NGO z GOPS, PUP i sektorem prywatnym przyczyni się do trwałej bardziej skutecznej współpracy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych z terenu gmin - Domanice, Kotuń, Siedlce, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. Uczestnicy projektu dzięki zastosowanym formom wsparcia w projekcie, ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych, zdobędą zatrudnienie a uzyskaną wiedzą będą mogli wykorzystać w pracy. Rezultaty projektu znacznie wpłyną na wzrost kompetencji społeczno-zawodowych Uczestników Projektu i świadomości otoczenia. Realizacja projektu przyczyni się także do osiągnięcia tzw. rezultatów miękkich-nabycie/wzrost umiejętności, rozwinięcie zdolności interpersonalnych, rozwinięcie kompetencji, zmiana postawy/opinii, wzrost samooceny.

LIDER PROJEKTU:
Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

PARTNERZY PROJEKTU
: Gmina Wiśniew – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie, Gmina Kotuń - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu, Gmina Siedlce - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach, Gmina Domanice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach, Gmina Wodynie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach, Gmina Zbuczyn - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie, Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, Centrum Rozwoju ORTUS Elżbieta Roszczak.


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiśniewie informuje, że w Punkcie Konsultacyjnym działającym w domu parafialnym w Wiśniewie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy:
- terapeutycznej, w każdy piątek w godz. 8.30-11.30
- psychologicznej, w pierwszy i ostatni czwartek każdego miesiąca w godz. 8.00-13.00
Oferowana pomoc jest:
- BEZPŁATNA - dzięki środkom GKRPA w Wiśniewie,
- PROFESJONALNA - udzielana przez psychologa i terapeutę uzależnień, którzy mają wieloletnie doświadczenie w swoich dziedzinach,
- DYSKRETNA - szanujemy decyzje klienta, można pozostać anonimowym, wizyty psychologiczne mogą odbywać się w domu osoby zainteresowanej,
- KOMPLEKSOWA - można uzyskać pomoc psychologiczną i terapeutyczną, a ponadto jeśli jest to konieczne, współpracujemy z innymi instytucjami, których rolą jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie
pod nr telefonu (25) 64-17-313 wew. 120

 

W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567). Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
W świetle przepisów ustanowionych na mocy w/w ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r. Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna następuje na wniosek osoby ubiegającej się, który należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 15 września 2014 r.). Natomiast, jeżeli w tym okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości  520,00 zł miesięcznie:

  • za okresy od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. - za te okresy zasiłek przysługuje wraz z odsetkami ustawowymi, określonymi przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.
  • od 15 maja 2014 r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 roku, na podstawie ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy z  świadczeniach rodzinnych, ogłoszonej z Dzienniku Ustaw z dnia 15 listopada 2012 r. pod pozycją 1255, prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1 922,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku urodzenia żywego dziecka przed wejściem w życie zmian do ustawy, jednorazową zapomogę przyznaje się na podstawie dotychczasowych przepisów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie serdecznie zaprasza osoby chętne powyżej 13 roku życia  do pomocy innym w ramach wolontariatu.
Wolontariat to ciekawa forma spędzania wolnego czasu dająca satysfakcję i zadowolenie.
Są osoby, które czekają na Twoją pomoc - dzieci potrzebujące pomocy w nauce, osoby starsze, samotne, niepełnosprawne. 
Wolontariusz pracuje pod kierunkiem koordynatora, który na jego prośbę wydaje pisemne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.
Z wolontariuszem zawierana jest umowa cywilno-prawna, zwana Porozumieniem. W Porozumieniu określony jest zakres, sposób, miejsce i czas wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu.
Ty też możesz zostać wolontariuszem!
Zgłoś się lub zadzwoń, czekamy na Ciebie!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie
ul. Siedlecka 13, pokój nr 10
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (25) 64-17-313 wew. 110, 106.

Obiecujemy uśmiech i radość na twarzach osób obdarowanych  pomocą.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).