Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2009 roku realizował projekt „Pomocna dłoń”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Celem projektu było zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy oraz podniesienie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

Projekt skierowany był  do osób:

-  w wieku aktywności zawodowej,

-  bezrobotnych  oraz  nieaktywnych zawodowo,

-  zamieszkałych na terenie gminy Wiśniew,

-  korzystających ze świadczeń  pomocy społecznej.

W projekcie wzięło  udział 9 osób (kobiet). Rekrutację  przeprowadzili pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

W ramach projektu uczestnicy brali  udział w:
- kursie  zawodowym   „Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej oraz z   zasadami wizażu”, który obejmował:  podstawowe zagadnienia dotyczące handlu (20 godz.),  obsługa komputera na poziomie podstawowym (50 godz.), obsługa programu magazynowo-hurtowego WF MAG (40 godz.) , obsługa kasy fiskalnej (10 godzin),  elementy wizażu (40 godzin).

-  warsztatach z psychologiem, uwzględniające  trening kompetencji i umiejętności społecznych, (w zakresie komunikacji, asertywności, umiejętności rozwiązywania konfliktów),  trening  umiejętności radzenia sobie ze stresem, warsztaty budowania poczucia  wartości, warsztaty umiejętności wychowawczych  (80 godzin).

- warsztatach z doradcą zawodowym, w zakresie efektywnych metod poszukiwania pracy i zwiększenia skuteczności w procesach rekrutacyjnych, na których uczestnicy  poznają techniki i aktywne metody poszukiwania pracy, zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych, odkrywają własne umiejętności, możliwości i predyspozycje (60 godzin).

Ponadto uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz pracą socjalną.

 Kompleksowe wsparcie w projekcie  wyposaża  uczestników projektu w umiejętność sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy i wytworzenie w ich świadomości koniecznego stałego inwestowania w wiedzę i podnoszenie  kwalifikacji zawodowych.