1) Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi:

 1. a) 674,00 zł na osobę w rodzinie lub,
 2. b) 764,00 zł na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.

2) Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi:

 1. a) 764,00 zł na osobę w rodzinie.

3) Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) wynosi:

 1. a) 1922,00 zł na osobę w rodzinie.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2 119,00 zł miesięcznie.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego 620,00 zł miesięcznie

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1 000,00 zł  jednorazowo

Wysokość świadczenia rodzicielskiego 1 000,00 zł miesięcznie przysługuje przez okres:

- 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

- 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

- 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

- 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

- 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.


Wysokość świadczeń rodzinnych obowiązująca od dnia 1 listopada 2018 r.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 2. b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 3. c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1. a) z tytułu urodzenia dziecka, wynosi 1000,00 zł;
 2. b) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie;
 3. c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
 4. d) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 5. e) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:
  - 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  - 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
 6. f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł jednorazowo na dziecko;
 7. g) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:
 8. h) 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 9. i) 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej ;

 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł  (Wysokość świadczeń rodzinnych jest ustalana na podstawie art. 19 )

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 615) w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1 lub 2, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a.

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o której mowa w ust. 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny .W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.