ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – EDYCJA 2024

Gmina Wiśniew przystąpiła do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością ” – edycja 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społeczne ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.

Kwota całkowita realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”     – 187 635,12 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 187 635,12 zł

Głównym celem Programu Asystent Osobisty Osoby  z Niepełnosprawnością jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie   o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji                                                                        
 • osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na również orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie  z   5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej    oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Uczestnicy Programu nie będą ponosili odpłatności za usługę asystenta  w ramach Programu.

Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością  zwiększy szanse osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wiśniew na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego  i aktywnego trybu życia. Realizacja programu w sposób trwały przyczyni się  do poprawy jakości życia  osób z niepełnosprawnością. Pomoc będzie adekwatna do potrzeb, umożliwi udział osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach  społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych. Tak więc przyczyni się na trwałe do poprawy funkcjonowania tych osób w ich środowisku.

Ze wsparcia  skorzysta 7 osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym jedna osoba z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zamieszkałych na terenie gminy Wiśniew.  Planowane zadanie obejmie osoby niepełnosprawne  wymagające wysokiego poziomu wsparcia. Planujemy zrealizować 3648 godzin. Usługi asystenckie będą realizowane przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksu Pracy. Rodzaj usług i zakres godzinowy będzie dostosowany do osobistej sytuacji  osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Realizator Programu

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

Termin realizacji Programu

Program realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2024 r.


PLAKAT

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024

Gmina Wiśniew przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego.

Kwota całkowita realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”  – 70 176,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 70 176,00 zł

Realizacja opieki wytchnieniowej mającej na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad  osobami dorosłymi  ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa może służyć również okresowemu  zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Na terenie gminy Wiśniew programem opieka wytchnieniowa objętych będzie 8 osób/dzieci niepełnoprawnych.

Uczestnicy Programu nie będą ponosili odpłatności za usługę  OW w ramach Programu.

W ramach realizacji Programu członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej, która będzie świadczona nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie po 172 godziny. Na terenie Gminy Wiśniew wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostało 8 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  niepełnosprawnym członkiem rodziny/dzieckiem. 

Realizator Programu
Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

Termin realizacji Programu
Program realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2024 r.

PLAKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie informuje, że  w ramach realizacji dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020
pn. „Dobra pora na aktywnego seniora” oraz pn. „Czas seniora” zostały uruchomione  wypożyczalnie  sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego dla mieszkańców między innymi  gminy  Wiśniew.

Siedziby wypożyczalni znajdują się:

 1. Zbuczyn, ul. Terespolska 47 tel. GOPS Zbuczyn 25 641-63-21
 2. Łączka 13 gm. Kotuń tel. GOPS Kotuń 25 641-43-63

Wszelkich informacji na temat możliwości wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego udzielają pracownicy socjalni GOPS w Wiśniewie pod nr telefonu 25 6417313 wew.110 lub 117

WYKAZ SPRZĘTU DO WYPOŻYCZENIA

Oto KILKA NIEZAWODNYCH RAD, które pomogą Tobie i Twoim bliskim, przetrwać te trudne chwile i zachować optymizm... SERDECZNIE ZACHĘCAM CIĘ, do uważnego przeczytania i wprowadzenia przynajmniej niektórych z tych wskazówek w życie...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 2. Rodzinę wspierającą ustanawia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie na mocy upoważnienia Wójta po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
 4. Z rodziną wspierającą Kierownik zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew. Po uzyskaniu pozytywnej (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, Tel 25 641 73 13 wew. 120.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej rozwija dotychczasowy system nieodpłatnej pomocy prawnej. Obywatel, dzięki zmianom wprowadzonym z inicjatywy Prezydenta RP, będzie mógł skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej pomocy obywatelskiej i — w pełnym zakresie za rok — z nieodpłatnej mediacji. Punkty nieodpłatnej pomocy znajdą się we wszystkich powiatach w Polsce.
W pierwszej kolejności warto zauważyć, że ustawa oparta jest na zupełnie nowym założeniu, zmieniającym relacje pomiędzy urzędami i obywatelami. Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ustawy). Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Państwo zaczyna ufać swoim obywatelom. Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma.
Ta zmiana spowoduje także to, że system pomocy prawnej i obywatelskiej będzie działał znacznie efektywniej.
Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3 ustawy) polega na: 1) poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub 2) wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub 3) sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 3a ustawy) polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Ustawa przewiduje także możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży (art. 8 ustawy).
Bardzo ważnym aspektem nowej ustawy jest nałożenie na starostę obowiązku sporządzania i aktualizowania listy instytucji, które świadczą nieodpłatne poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne (art. 8a ustawy).
Listę wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości skorzystania z poradnictwa starosta udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej. Powyższe informacje udostępnia się w szczególności: 1) na stronach internetowych urzędu starostwa powiatowego i urzędów gmin na obszarze tego powiatu; 2) co najmniej raz w roku w lokalnych środkach masowego przekazu; 3) w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu, np. na słupach ogłoszeniowych.
Prezydentowi RP, który doprowadził do uchwalenia zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, zależało na tym, aby usługi świadczone w ramach poradnictwa były możliwie najlepiej dostosowane do potrzeb poszczególnych gmin (art. 9 ustawy). Z tego powodu ustawa daje możliwość zawierania porozumień pomiędzy powiatami i gminami, w których określone mogą być szczegółowe zasady oraz zakres pomocy świadczonej na terenie danej gminy. Kancelaria Prezydenta RP z uwagą zapozna się z Państwa doświadczeniami i sugestiami dotyczącymi systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego. PREZYDENT.PL .

PREZENTACJA DO POBRANIA

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie
ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew
tel. 25 641-73-13, 641-33-23

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiśniewie informuje, że w Punkcie Konsultacyjnym działającym w domu parafialnym w Wiśniewie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy:
- terapeutycznej
- psychologicznej
Oferowana pomoc jest:
- BEZPŁATNA - dzięki środkom GKRPA w Wiśniewie,
- PROFESJONALNA - udzielana przez psychologa i terapeutę uzależnień, którzy mają wieloletnie doświadczenie w swoich dziedzinach,
- DYSKRETNA - szanujemy decyzje klienta, można pozostać anonimowym, wizyty psychologiczne mogą odbywać się w domu osoby zainteresowanej,
- KOMPLEKSOWA - można uzyskać pomoc psychologiczną i terapeutyczną, a ponadto jeśli jest to konieczne, współpracujemy z innymi instytucjami, których rolą jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie
pod nr telefonu (25) 64-17-313 wew. 110,117

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie serdecznie zaprasza osoby chętne powyżej 13 roku życia  do pomocy innym w ramach wolontariatu.
Wolontariat to ciekawa forma spędzania wolnego czasu dająca satysfakcję i zadowolenie.
Są osoby, które czekają na Twoją pomoc - dzieci potrzebujące pomocy w nauce, osoby starsze, samotne, niepełnosprawne. 
Wolontariusz pracuje pod kierunkiem koordynatora, który na jego prośbę wydaje pisemne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.
Z wolontariuszem zawierana jest umowa cywilno-prawna, zwana Porozumieniem. W Porozumieniu określony jest zakres, sposób, miejsce i czas wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu.
Ty też możesz zostać wolontariuszem!
Zgłoś się lub zadzwoń, czekamy na Ciebie!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie
ul. Siedlecka 13, pokój nr 10
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (25) 64-17-313 wew. 110, 106.

Obiecujemy uśmiech i radość na twarzach osób obdarowanych  pomocą.