Od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2022 r. Gmina Wiśniew w partnerstwie z Gminami: Kotuń, Skórzec i Siedlce realizowała projekt pt. „CZAS SENIORA”
dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.


Realizatorami projektu były Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Cel główny projektu:
Zwiększenie aktywności i uczestnictwa 234 osób (185K i 49 M) niesamodzielnych tj. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gmin: Wiśniew, Gminy Kotuń Gminy Skórzec m Gminy Siedlce. Z terenu Gminy Wiśniew udział w projekcie biorą 22 osoby, w tym 20 kobiet oraz 2 mężczyzn.

W każdej z gmin zostały utworzone Lokalne Kluby Seniora. W ramach prowadzonych Klubów realizuje się usługi opiekuńczych, w tym: edukację prozdrowotną, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych e-Senior, działalność kulturalna. zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania seniorów, zajęcia zwiększające aktywność i uczestnictwo seniorów w życiu społecznym – trening pamięci. spotkania i prezentacje międzygminne, wyjazdy integracyjno-aktywnościowe, obchody Narodowego Dnia Seniora, spotkania grup samopomocowych.

Ponadto na terenie Gminy Kotuń została utworzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego.

Wartość projektu – 4.680 508,69 zł.
Okres realizacji projektu 24 miesiące.