Dodatek węglowy 2022 - od kiedy wniosek?

O dodatek węglowy można wnioskować od 17 sierpnia do 30 listopada 2022.

Dodatek węglowy – kto może skorzystać?

Dnia 17 sierpnia 2022 weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.)

Komu przysługuje dodatek węglowy?

 • Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy
  na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu –
  w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy
  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
 • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia
  się bez rozpoznania.

Kto nie może skorzystać z dodatku węglowego?

 • Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r.
  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

W jakiej wysokości wypłacony będzie dodatek węglowy?

 • Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Kto zajmuje się wypłatą dodatku węglowego?

 • Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie. W Gminie Wiśniew realizacją dodatku węglowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie.

W jaki sposób Gmina może weryfikować zasadność przyznania dodatku węglowego?

 • Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności:

1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768);

2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:

 1. a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio
  w art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r.
  615 i 1265),
 2. b) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577),
 3. c) dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.
  o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202 i 1692),
 4. d) dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
  o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 1561);
 • Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego zgodnie z art. 2 ust. 2 odpowiednio pkt 1 i 2, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych. Przepis art. 3 ust. 2 stosuje się. 15c. Wywiad środowiskowy przeprowadza się
  w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku
  o wypłatę dodatku węglowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Kiedy nastąpi wypłata dodatku węglowego?

 • Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia
  30 grudnia 2022 r.

Wzór wniosku na dodatek węglowy