Aktualności
Dwunasta akcja "Świąteczna Paczka"
Aktualna sytuacja wielu rodzin jest bardzo trudna. System pomocy społecznej skierowany jest do osób potrzebujących różnorodnych form pomocy, umożliwia tym osobom poprawienie swojej sytuacji w środowisku. Oprócz pomocy finansowej oraz specjalistycznego poradnictwa Ośrodek wspomaga klientów w postaci rzeczowej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie już po raz dwunasty organizował zbiórkę żywności (słodyczy) dla dzieci z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji materialnej.
Celem akcji "Świąteczna paczka" było dotarcie do rodzin borykających się z problemem ubóstwa, ponadto kształtowanie świadomości środowiska lokalnego, w celu lepszego zrozumienia różnorodnych problemów występujących w rodzinach.
Taka jednorazowa akcja z pewnością nie przyczyni się do jakiejś radykalnej zmiany sytuacji rodzin, ale może chociaż w minimalny sposób ograniczyć poczucie odrzucenia i zapomnienia odczuwane przez dzieci, zwłaszcza w święta.
Zachęcamy do wzięcia udziału i przekazania żywności do koszy, które będą przygotowane w lokalnych sklepach.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca za postawę pełną wrażliwości i dobrej woli.
 
Pomoc osobom potrzebującym w okresie zimowym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy, w szczególności osoby bezdomne, zagrożone bezdomnością oraz osoby starsze i ubogie. Informujemy, że na terenie miasta Siedlce działają następujące Organizacje, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych: Noclegownia w Siedlcach przy ul. Południowej 1, tel. (25) 631-33-14 – schronienie, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda, ul. Podmiejska 3 tel. (25) 643-51-07 – gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z łaźni i pralni, Caritas Diecezji Siedleckiej, Centrum Charytatywno-Duszpasterskie ul. B-pa Świrskiego 57, tel. (25) 633-03-46 - stołówka dla ubogich i bezdomnych, a także pomoc rzeczowa. Ponadto w Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiona została bezpłatna, całodobowa linia telefoniczna (tel. 987), gdzie można otrzymać informację o placówkach pomocowych dla osób bezdomnych. Jednocześnie informujemy, że w przypadku posiadania informacji o osobach potrzebujących pomocy w okresie mrozów można kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniewie w godzinach 800-1600 tel. (25) 64-17-313 wew.121 lub zgłaszać do Policji (tel. 997).
 
Informacja na temat świadczeń wychowawczych Rodzina 500 plus, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie informuje, że od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018 na świadczenia wychowawcze Rodzina 500 plus, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku gdy osoba ubiegającą się o  świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami

-        do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada,

-        od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.,

-        od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku gry osoba ubiegającą się o świadczenie wychowawcze - Rodzina 500 plus i świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z wymagana dokumentacją

-        do dnia 31 sierpnia 2017 ustalenie prawa do wyżej wymienionych świadczeń oraz ich wyplata następuje do dnia 31 października,

-        od  dnia 1 września do 30 września danego roku ustalenie i wypłata świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku,

-        od dnia 1 października do dnia 31 października ustalenie i wyplata świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku,

-        od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata nastąpi do dnia 31 stycznia  2018 r. ,

-        od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kompletne, prawidłowo wypełnione)  złożone w miesiącu sierpniu 2017 r. zachowają ciągłość wypłaty świadczeń. W przypadku, gdy wnioski zostaną złożone  w miesiącach wrześniu 2017 r. i październiku 2017 r. kwota świadczeń zostanie wypłacona z wyrównaniem od początku nowego okresu zasiłkowego.

 

 DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA


 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie realizuje projekt "Wzrost kompetencji nadzieją na sukces"

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

 
Zmiana od 1 listopada 2015 r. kryteriów dochodowych oraz kwot zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238) od 1 listopada 2015 r. następuje zmiana kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych, a także wysokość zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.
Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.
kryterium dochodowe będzie wynosiło:
- 674,00 zł na osobę w rodzinie lub
- 764,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne. Od 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2016 r. kwoty zasiłków rodzinnych będą wynosiły odpowiednio:
- 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Więcej…
 
Zmiana od 1 października 2015 r. kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Z dniem 1 października 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r., poz. 1058).

Zgodnie z zapisami rozporządzenia kryterium dochodowe dla:
- osoby samotnie gospodarującej wynosi – 634 zł,
- osoby w rodzinie – 514 zł.

Zmianie ulegają też kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: 
- maksymalna kwota zasiłku stałego została określona w wysokości – 604 zł,
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 288 zł.
 
Bezpłatna pomoc psychologiczna i terapeutyczna
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiśniewie informuje, że w Punkcie Konsultacyjnym działającym w domu parafialnym w Wiśniewie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy:
- terapeutycznej, w każdy piątek w godz. 8.30-11.30
- psychologicznej, w pierwszy i ostatni czwartek każdego miesiąca w godz. 8.00-13.00
Oferowana pomoc jest:
- BEZPŁATNA - dzięki środkom GKRPA w Wiśniewie,
- PROFESJONALNA - udzielana przez psychologa i terapeutę uzależnień, którzy mają wieloletnie doświadczenie w swoich dziedzinach,
- DYSKRETNA - szanujemy decyzje klienta, można pozostać anonimowym, wizyty psychologiczne mogą odbywać się w domu osoby zainteresowanej,
- KOMPLEKSOWA - można uzyskać pomoc psychologiczną i terapeutyczną, a ponadto jeśli jest to konieczne, współpracujemy z innymi instytucjami, których rolą jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie
pod nr telefonu (25) 64-17-313 wew. 120
 
Informacja dotycząca warunków nabywania prawa do zasiłku dla opiekuna
W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567). Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
W świetle przepisów ustanowionych na mocy w/w ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r. Ponadto, ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna następuje na wniosek osoby ubiegającej się, który należy złożyć nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 15 września 2014 r.). Natomiast, jeżeli w tym okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości  520,00 zł miesięcznie:

  • za okresy od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. - za te okresy zasiłek przysługuje wraz z odsetkami ustawowymi, określonymi przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.
  • od 15 maja 2014 r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
Więcej…
 
UWAGA!! - Becikowe od 1 stycznia 2013 r. uzależnione jest od kryterium dochodowego
Z dniem 1 stycznia 2013 roku, na podstawie ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy z  świadczeniach rodzinnych, ogłoszonej z Dzienniku Ustaw z dnia 15 listopada 2012 r. pod pozycją 1255, prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1 922,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku urodzenia żywego dziecka przed wejściem w życie zmian do ustawy, jednorazową zapomogę przyznaje się na podstawie dotychczasowych przepisów.
 
Zapraszamy do wolontariatu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie serdecznie zaprasza osoby chętne powyżej 13 roku życia  do pomocy innym w ramach wolontariatu.
Wolontariat to ciekawa forma spędzania wolnego czasu dająca satysfakcję i zadowolenie.
Są osoby, które czekają na Twoją pomoc - dzieci potrzebujące pomocy w nauce, osoby starsze, samotne, niepełnosprawne. 
Wolontariusz pracuje pod kierunkiem koordynatora, który na jego prośbę wydaje pisemne zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.
Z wolontariuszem zawierana jest umowa cywilno-prawna, zwana Porozumieniem. W Porozumieniu określony jest zakres, sposób, miejsce i czas wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu.
Ty też możesz zostać wolontariuszem!
Zgłoś się lub zadzwoń, czekamy na Ciebie!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie
ul. Siedlecka 13, pokój nr 10
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel. (25) 64-17-313 wew. 110, 106.

Obiecujemy uśmiech i radość na twarzach osób obdarowanych  pomocą.

 
UWAGA!! - Becikowe - od stycznia 2012 r. ponownie konieczne jest zaświadczenie!.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Więcej…